Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

REKRUTACJA UCZNIÓW
§ 7
1. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie dziecka do Szkoły jest zadeklarowanie przez rodziców współdziałania ze Szkołą
     w chrześcijańskim wychowaniu dziecka, przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły. 
2. Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku:
     a) rozmowy z rodzicami ucznia,
     b) rozmowy kwalifikacyjnej (uzyskanie opinii psychologicznej),
     c) sprawdzianu z przedmiotów głównych (od klasy II włącznie).
3. Spośród kandydatów spełniających warunki zawarte w ust. 1 i 2 pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają (kolejno):
     a) dzieci będące rodzeństwem uczniów Szkoły i/lub Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny i dzieci pracowników Szkoły, 
     b) pozostali kandydaci według wyników sprawdzianu,
     c) mieszkańcy parafii św. Teresy w Otwocku ­Świdrze,
     d) następnie kandydaci wg kolejności zapisów (jako zapis uważa się złożenie w sekretariacie
         Szkoły pisemnego podania o przyjęcie dziecka).

4. Rekrutację uczniów prowadzi komisja każdorazowo powoływana przez Dyrektora Szkoły, który  
    ustala zasady jej działania oraz ewentualne dodatkowe kryteria rekrutacji.
5. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Organem Prowadzącym Szkołę, a Rodzicami ucznia, o 
     świadczenie usług dydaktyczno­ wychowawczych i opiekuńczych.
6. skreślono
7. Wzór umowy, o której mowa w ust. 6 ustala Organ Prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Zespołu Szkół. 
8. O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły. O decyzji Dyrektora Szkoły rodzice są
     informowani przez wywieszenie listy osób przyjętych do Szkoły. 
9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zamknąć listę zapisów.
10. Szkoła może pobierać opłaty za przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów.
11. Kandydaci do klasy „0” podlegają powyższemu systemowi rekrutacji.